National Youth Day, 12th January 2023 Ganit Pajna Pariksha, Feb 2023 Annual Examination, 21st Feb 2023